مجازات خانه فساد و فحشا

مجازات دائر کردن خانه فساد و فحشا به موجب قانون مجازات اسلامی 1 تا 10 سال حبس دارد . به موجب ماده 639 قانون مجازات اسلامی ( افراد زیر به 1 تا 10 سال زندان محکوم می شوند :

  • کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند .
  • کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .

در صورتی که بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد . برای تبیین اینکه این مجازات شامل چه اشخاصی می شود و فعل مجرمانه ای که مشمول این مجازات می شود چیست و منظور از دائر و اداره کردن مرکز فساد و فحشا چیست به بررسی آنها می پردازیم .

فعل ارتکابی در جرم تاسیس و اداره مرکز فساد و فحشا

فحشا در لغت عبارت است از زنا و گناه بزرگ و بسیار زشت . فساد در لغت به معنای تباه شدن ، بدکاری و تباهی آمده است . بنابراین هر چند معنی فحشا در این ماده قانونی کمی واضح است و اداره کردن و تاسیس محلی برای زنا یا تشویق کردن مردم به زنا اشاره دارد اما در مورد معنی فساد با توجه به اینکه چه اعمالی از لحاظ قانونی مشمول مجازات بدکاری می باشند ابهام وجود دارد .

با عنایت به اینکه در این مقرره قانونی فساد و فحشا در یک جمله آمده اند اما با حرف ( یا ) از یکدیگر جدا شده اند می بایست منظور قانونگذار را از دایر کردن مرکز فساد و تشویق مردم به قرینه فحشا جرائم بر خلاف عفت از قبیل لواط ، تفخیذ و مساحقه و رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دانست .

رکن مادی جرم دایر کردن خانه فساد

این جرم ، جرمی به عادت است و با یکبار انجام دادن شامل این جرم و مجازات نمی شود .

لازمه تحقق این جرم استمرار و تکرار حضور اشخاص مذکر و مونث در خانه فساد جهت انجام فحشا و فساد است . رکن مادی این جرم عبارت است دایر یا اداره کردن مرکز فساد و یا فحشا یا تشویق مردم به فساد ویا فحشا یا ایجاد موجبات فساد و فحشا

بسته شدن مرکز فساد و فحشا

به موجب قانون محلی که به عنوان مرکز فساد و فحشا مورد استفاده قرار می گیرد به طور موقت توسط دادگاه بسته می شود . متاسفانه قانونگذار مدت این تعطیلی را مشخص نکرده است و مدت آن به قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد .

قوادی و مجازات آن

در انتهای ماده 639 قانون مجازات اسلامی مقر شده است چنانچه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

قوادی از جرائم حدی است و عبارت است از به هم رساندن 2 یا چند نفر برای زنا یا لواط . حد قوادی در صورتی احراز و مرتکب به آن محکوم می شود که زنا یا لواط تحقق پیدا کرده باشد و مجازات آن برای مرد 75 ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر 75 ضربه شلاق به عنوان حد ، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می گردد.

حد قوادی برای زن 75 ضربه شلاق است .

در قوادی چنانچه زنا یا لواط تحقق نیابد مرتکب به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری و حبس درجه 6 ( 6 ماه تا 2 سال زندان ) محکوم می شود .

دستگیر شدن اشخاص دیگر در خانه فساد و فحشا

ممکن است اشخاص دیگری به غیر از دایر کنندگان و اداره کنندگان خانه فساد در خانه فساد نیز حضور داشته باشند و در حین دستگیری در حال انجام دادن فعل مجرمانه دیگری از قبیل زنا یا لواط یا عمل منافی عفت نباشند . در این صورت قانونگذار صرف حضور در خانه فساد را جرم انگاری نکرده است و قانونگذار مجازاتی را در نظر نگرفته است . در بعضی از آرای صادره دادگاه صرف حضور در خانه فساد را مصداق ارتکاب فعل حرام دانسته و حکم به شلاق صادر کرده است .

همچنین در آرای برخی دادگاهها حضور افراد در خانه فساد را تحت عنوان معاونت در اشاعه فساد لحاط می کنند و مجازات 5 سال حبس برای این دسته از اشخاص در نظر می گیرند .

تشویق مردم به فساد یا ایجاد موجبات آن

برخی از افراد با فعالیت در فضای مجازی و تحت عنوانهای ماساژ یا صیغه و دیگر عنوانها اقدام به مرتبط کردن مردان و زنان جهت روابط نامشروع می کنند که این افراد با توجه به گستره وقوع جرم معمولا به 10 سال حبس محکوم می شوند .

سایر افرادی که با این اشخاص همکاری می کنند تحت عنوان معاونت در اشاعه فساد مجازات می شوند .

دیدگاهتان را بنویسید