سفته

سفته همانند چک از جمله اسناد تجاری می باشد که در قانون تجارت مقررات و ضوابط سفته بیان شده است . به موجب قانون ، سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید .

بنابراین صدور سفته می تواند به 3 شکل در وجه حامل ، در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد .

صادرکننده سفته علاوه بر امضا یا مهر سفته هنگام صدور می بایست مبلغ ، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت را در سفته درج نماید . بنابراین سفته می بایست به شکلی که قانون تجارت مقرر کرده تنظیم شود در غیر اینصورت دارنده آن نمی تواند از مزایای تجاری آن که در قانون تجارت به آنها اشاره شده بهره مند شود .

واخواست سفته

برای مطالبه وجه سفته از صادرکننده سفته و ظهرنویسان سفته ، دارنده سفته می بایست ظرف 10 روز از تاریخ سررسید مقرر در سفته وجه آن را از طریق واخواست سفته مطالبه کند . برای واخواست سفته ( برخلاف چک که از طریق گواهی عدم پرداخت صادره از بانک حاصل می شود ) دارنده سفته می بایست به اداره واخواست مستقر در دادگستری مراجعه و با ابطال تمبر به میزان دو و نیم درصد مبلغ سفته به عنوان هزینه واخواست واریز گردد و اظهارنامه ای در این خصوص به متعهدین سفته ارسال می گردد .

در صورتی که صادرکننده سفته و ظهرنویسان ظرف 10 روز از تاریخ واخواست سفته وجه آن را به دارنده تادیه نکردند ، دارنده می بایست برای اینکه مسئولینت ظهرنویسان از بین نرود ظرف یکسال دادخواست مطالبه وجه سفته را تقدیم دادگاه کند . در غیر اینصورت اگر مهلت 10 روز واخواست و 1 سال از تاریخ سر رسید رعایت نشود ، ظهرنویسان مسئولیتی در پرداخت وجه سفته ندارند و دارنده فقط می تواند به صادرکننده سفته مراجعه کند .

سفته عندالمطالبه

رویه قضایی معتقد است از آنجایی که مطالبه وجه سفته در سفته های عندالمطالبه زمانی تحقق می یابد که متعهد از نیت متعهدله برای مطالبه وجه سفته مستحضر شود و این آگاهی وقتی قانونا محقق می شود که مراتب از طریق اظهارنامه رسمی به بدهکار ابلاغ شده باشد ، در نتیجه در سفته های مذکور نحوه مطالبه وجه سفته ارسال اظهارنامه و زمان محاسبه واخواست تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود .

مطالبه وجه سفته بدون واخواست

پیشتر ذکر شد که واخواست سفته برای برخورداری از مزایای تجاری سفته ازجمله مسئولیت ظهرنویسان و صدور قرارتامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی و محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست و .. می باشد .

بنابراین دارنده سفته می تواند در تاریخ سررسید سفته و در سفته های عند المطالبه بدون واخواست سفته و پرداخت تمبر مربوطه وجه سفته را مطالبه کند که در اینصورت از مزایای ذکر شده در فوق محروم می شود . البته در صورت عدم واخواست سفته ، احتیاط آن است از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به صادرکننده سفته وجه آن را مطالبه و بعد اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه کند .

ظهرنویسی سفته

برای انتقال سفته از دارنده سفته به شخص دیگر کافی است دارنده سفته با امضای پشت سفته آن را به دیگری انتقال دهد و در خصوص سفته های در وجه حامل صرف انتقال فیزیکی سفته بدون امضای آن انتقال سفته حاصل می شود .

خسارت تاخیر تادیه در سفته

همانطور که پیشتر بیان شد در صورت واخواست سفته ، خسارت تاخیر تادیه از زمان واخواست محاسبه می شود و در صورتی که بدون واخواست وجه سفته مطالبه شود از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید