مهریه

تعریف مهریه

مهریه عبارت است از مالی که قانونا و شرعا ضمن عقد نکاح مورد توافق طرفین واقع و زن مالک آن یا طلبکار از شوهر می شود و زن بعد از عقد ازدواج می تواند هرگونه تصرفی در آن انجام دهد . آنچه ضمن عقد طرفین به عنوان مهریه تعیین می کنند مهر المسمی نامیده می شود .

مهر المسمی ممکن است عین معین ( اتومبیل معین یا خانه ای معین و …) باشد یا ممکن است کلی ( سکه ، پول و..) یا حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین و.. باشد .

به موجب قانون به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید . اگر چه در بسیاری از موارد خانمها از حق مطالبه مهریه خویش بلافاصله بعد از عقد نکاح استفاده نمی کنند و معمولا در هنگام اختلافات و یا طلاق آن را مطالبه می کنند .

دست و پا و سایر اعضا و جوارح انسان را نمی توان موضوع مهریه قرار داد

هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد . از سویی چون اعضا و جوارح انسان مالیت نداشته و نمی توان موضوع قراردادها داد ، تعیین دست یا پا و دیگر اعضا بدن به عنوان مهریه باطل است . همچنین آنچه را که از لحاظ قانون یا شرع ممنوع شده یا جرم است مانند مشروبات الکلی یا تفنگ یا مواد مخدر یا اموری که برخلاف نظم عمومی هست را نمی توان به عنوان مهریه قرار داد .

نکته مهمی که می بایست به آن اشاره داشت این مهم می باشد در صورتی که زن مرتکب جرمی شود یا نسبت به شوهر خیانت کند مثلا مرتکب زنا یا رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت یا تمکین نداشته و ناشزه باشد هیچ تاثیری در حق مطالبه مهریه از سوی زن نداشته و زن می تواند مهریه اش را مطالبه کند . در مورد دعاوی طلاق و فسخ نکاح که از دعاوی مهم حقوق خانواده می باشد به آن نوشته ها رجوع شود .

قید نشدن مهریه در سند نکاح

در ازدواج دائم عدم ذکر مهر در عقد هیچگونه ایرادی نداشته و ازدواج صحیح است و زوجین می توانند بعد از عقد با توافق مقدار آن را تعیین کنند به موجب قانون ( اگر در ازدواج دائم ، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد ، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود ، زن مستحق مهر المثل است .

اما در ازدواج موقت تعیین مهریه و مدت زمان ازدواج از شرایط صحت نکاح می باشد و زن و مرد می بایست حین انعقاد ازدواج موقت این موارد را تعیین کنند و الا عقد ازدواج موقت باطل است .

افزایش یا کاهش مهریه بعد از عقد نکاح

افزایش مهریه بعد از عقد

گاهی اوقات زن و شوهر به دلایلی توافقی کتبی می کنند و به موجب آن ، مهریه معین شده در سند نکاحیه را افزایش می دهند . شورای نگهبان به موجب نظریه مورخ 1388/12/5 بیان داشته که مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن برخلاف موازین شرع شناخته شد .

به موجب نظریه فوق ، دادگاهها در مواجه با موضوع افزایش مهریه آرای متفاوت صادر می کنند و رویه ثابتی در صدور رای وجود ندارد . عده ای به استناد این نظریه هرگونه افزایش مهریه بعد از ازدواج را غیر شرعی می دانند و حکم به بی حقی زن صادر می کنند .

عده ای افزایش مهریه بعد از ازدواج را به عنوان یک تعهد و دین بر ذمه زوج قبول دارند و اعتقاد دارند در صورتی که مرد از پرداخت آن به زن امتناع نماید ، زن می تواند به موجب دادخواست در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند و این دعوا صحیح است .

کاهش مهریه ، بخشیدن مهریه ، ابراء مهریه و اقرار به دریافت مهریه بعد از ازدواج

زن و شوهر می توانند بعد از ازدواج نسبت به کاهش و ابرا و.. مهریه اقدام کنند و زن چنانچه بالغ و عاقل و رشید باشد جهت این اعمال حقوقی نیاز به اذن پدر و دیگر اقوام ندارد . آنچه بعضا مشاهده می شود که دفاتر اسناد رسمی از تنظیم این اسناد امتناع می کنند یا حضور اقوام زن را ضروری می دانند ، قانونی نبوده و بیشتر به لحاظ اخلاقی و اگاهی دادن به زن و مشورت او با اقوام این درخواست را می کنند .

انواع روشهای فوق و اثار آن به این گونه است :

 1. ابراء مهریه : ابراء از ایقاعات است و به اراده طلبکار انجام می شود و عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند . ابراء ویژه حقوق دینی است . در صورتی که زن به موجب سند عادی یا رسمی که حاکی از آن باشد که مهریه را ابراء کرده است دیگر امکان مطالبه مهریه از مرد را ندارد .
 2. اقرار به دریافت مهریه : در صورتی که زن به موجب سند عادی یا رسمی اقرار نماید که تمام یا بخشی از مهریه را دریافت کرده است در این صورت در صورتی که زن مدعی خلاف واقع بودن اقرارش باشد و منکر دریافت آن باشد موضوع با توجه به سایر دلائل و قرائن تحت رسیدگی دادگاه قرار می گیرد و دادگاه به بررسی صحت و سقم این اقرار می پردازد .
 3. صلح مهریه : چنانچه زوجه مهریه را به شوهر صلح کند ، دیگر زن بابت مهریه طلبی از شوهر ندارد .
 4. بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات : رجوع شود به نوشته طلاق .
 5. بخشیدن مهریه ( هبه مهریه ) : به موجب قانون مدنی در صورتی که داین ( طلبکار ) طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد . بنابراین در جایی که مهریه به صورت وجه نقد یا سکه ( کلی ) باشد با بخشش مهریه از سوی زن به مرد ، مهریه ساقط می شود و زن حق رجوع به مرد ندارد .

مهریه زن در صورت فوت شوهر و وضعیت مهریه در صورت فوت زن

همچنین در صورتی که شوهر فوت کند ، در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد ، زن می تواند مهریه خویش به موجب اجرائیه رسمی مطالبه کند . در این صورت اجرائیه به ورثه شوهر متوفی ابلاغ می شود و در صورتی که شوهر متوفی دارای اموال به موجب سند رسمی باشد ، مهریه زن از آن وصول می شود .

اما در صورتی که اموال به موجب سند رسمی وجود نداشته باشد یا وجود داشته اما کفاف پرداخت مهریه از آن وجود نداشته باشد و شوهر متوفی اموالی به موجب سند عادی داشته یا از اشخاص ثالث طلبکار بوده در این صورت زوجه می تواند به موجب دادخواست و از طریق دادگاه علیه ورثه شوهر طرح دعوا نماید و مطالبه مهریه خویش را از سایر اموال متوفی که به موجب اجرائیه قابل وصول نبوده را خواستار شود .

خیار فسخ نسبت به مهریه چیست

شرط خیار فسخ در ازدواج دائم نسبت به مهریه جایز است مشروط بر اینکه مدت ان معین باشد و بعد از فسخ مثل ان است که اصلا مهر ذکر نشده باشد . منظور از خیار فسخ نسبت به مهریه یعنی اختیار بر هم زدن مهریه از طرف کسی که این اختیار حین عقد نکاح به او داده شده است . در این صورت زن مستحق مهر المثل است .

اقسام مهریه

 • مهرالمسمی
 • مهرالمثل
 • مهرالمتعه

مهرالمسمی

هرگاه مهر در سند ازدواج تعیین شده باشد به آن مهر المسمی گفته می شود .

مهرالمثل

اگر در ازدواج دائم ، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد ، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد ، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از توافق بر مهر معین بین آنها نزدیکی ( رابطه جنسی ) واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود . اما در چنین حالتی چنانچه یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد به زن هیچ مهری تعلق نمی گیرد .

در صورتی که مهریه ( مهرالمسمی ) در عقد نکاح تعیین شده باشد اما مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد در صورتی که نزدیکی واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل می باشد .در تعیین میزان مهر المثل وضعیت زن از حیث شرافت و موقعیت خانوادگی و میزان تحصیلات زن و دیگر صفات او از قبیل زیبایی و همچنین عرف محل و غیره در نظر گرفته می شود .

مهرالمتعه

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود . در خصوص میزان مهرالمتعه وضعیت مرد از لحاظ ثروت و فقر در نظر گرفته می شود . نکته مهمی که مهرالمتعه و مهر المثل مختص ازدواج دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد .

همچنین در صورتی قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، ازدواج به علت فوت یا فسخ یکی از طرفین منحل شود به زن هیچ گونه مهری تعلق نمی گیرد .

تعلق نصف مهریه به زن قبل از نزدیکی

اگر چه زن به محض عقد نکاح مالک کل مهریه می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن انجام دهد اما مالکیت زن نسبت به نصف مهریه متزلزل است و در صورتی حق زن نسبت به نصف دیگر مهریه مستقر می شود که بین زن و شوهر نزدیکی ( رابطه جنسی ) واقع گردد .

به همین دلیل قانونگذار مقرر کرده است که هرگاه شوهر ، قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را ، عین یا مثل یا قیمت آن را استرداد کند . بنابراین اگر مهر را دریافت کرده باشد باید آن را به شوهر باز گرداند .

در صورتی که زن کل مهر را از مرد دریافت کرده باشد و طلاق قبل از نزدیکی انجام شود و مهر نزد زن تلف شده باشد ، در این صورت زن می بایست بعد از طلاق مثل یا قیمت مهر را به شوهر بدهد.

در صورتی که شوهر یا زن بعد از ازدواج و قبل از نزدیکی ( رابطه جنسی ) فوت کند ، این موضوع تاثیری در مهریه ندارد . در صورتی که مرد فوت نماید، مهریه زن از ماترک مرد متوفی اخذ می شود . اما در صورتی که زن فوت نماید ، ورثه زن می توانند از مرد مطالبه مهریه کنند .

وضعیت مهریه زن در فسخ نکاح

در صورتی که مهریه در عقد تعیین شده باشد و به یکی از موارد ذکر شده در قانون ، نکاح فسخ شود ، ترتیبات خاصی از سوی قانونگذار در نظر گرفته شده است و بر اساس اینکه نکاح قبل از نزدیکی یا بعد از نزدیکی فسخ شود موضوع متفاوت خواهد بود .

فسخ ازدواج قبل از نزدیکی

برابر قانون هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی از سوی زن فسخ شود ، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در اینصورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف مهر است . بنابراین در صورتی که موجب فسخ نکاح عنن مرد باشد زن مستحق نصف مهر می باشد .

فسخ ازدواج بعد از نزدیکی

در صورتی که نکاح بعد از نزدیکی به جهتی از سوی زن فسخ شود ، زن حق مطالبه کلیه مهریه را دارد . اما در خصوص اعمال فسخ نکاح از سوی مرد به زن مهر تعلق نمی گیرد .

حق حبس مهریه چیست و حال بودن یا مدت دار بودن مهریه چه تفاوتهایی دارد

بر مبنای توافق طرفین هنگام عقد نکاح ، مهریه ممکن است حال یا مدت دار باشد . در صورتی که مهریه حال باشد و برای مطالبه آن مدتی ذکر نشده باشد از آنجایی که به محض انعقاد عقد نکاح زن حق مطالبه مهریه را از شوهر دارد و در واقع مرد بدهکار زن می شود و زن می تواند برای مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی و دادگاه اقدام کند و تا وقتی تمامی مهریه خویش را دریافت نکرده باشد می تواند از تمکین عام و خاص نسبت به شوهر امتناع کند.

این خودداری از تمکین باعث ناشزه محسوب شدن زن نمی شود و شوهر می بایست نفقه زن را هم در اینصورت پرداخت کند و در صورتی که شوهر دعوای الزام به تمکین علیه زن مطرح نماید دعوای او رد می شود .

اما در صورتی که زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، زن دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاه کند و در اینصورت هنگامی به زن نفقه تعلق می گیرد که از شوهر تمکین داشته باشد . چرا که با تمکین زن نسبت به شوهر دیگر حق حبس مهریه ساقط می شود ، اما حقی که زن برای مطالبه مهریه دارد به قوت خود باقی است .

در صورتی که برای پرداخت مهریه موعد تعیین شده باشد در این صورت مهریه مدت دار بوده و زن حق حبس مهریه ندارد و می بایست از شوهر تمکین نماید تا به او مهر تعلق بگیرد . همچنین تا موعد مطالبه مهریه نرسیده باشد زن حق مطالبه مهریه را ندارد.

مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

طرفین در زمان عقد ازدواج می توانند مهریه زن را عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ذکر کنند همچنین زن و شوهر می توانند مقداری از مهریه را عندالمطالبه و مقداری از آن را عندالاستطاعه تعیین کنند . مضافا زن و شوهر می توانند توافق کنند مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه تبدیل شود و مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه .

هرگاه زن و مرد برای پرداخت مهریه زمان و اجل معین نکرده باشند در این صورت مهریه عندالمطالبه است و به محض عقد زن مالک مهر یا طلبکار از شوهر می شود و هر زمان بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه کند .

اما در مهریه عندالاستطاعه زن می تواند مهریه را مطالبه کند اما وصول مهریه عندالاستطاعه در صورتی است که زن اموالی به غیر از مستثنیات دین را به دادگاه یا اجرای ثبت برای توقیف معرفی کند تا مهریه از ان اموال وصول شود . نکته مهم آن است که در مهریه عندالاستطاعه امکان جلب شوهر وجود ندارد و اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد جلب نمی گردد .

لیکن عده ای چنین نظر دارند شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت !

ضمانت از شوهر در خصوص پرداخت مهریه

در صورتی که شخصی از شوهر بابت مهریه ضمانت نماید از لحاظ حقوقی صحیح می باشد . به موجب ماده 696 قانون مدنی هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد . به موجب قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ، ضمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود . در اینصورت شوهر نسبت به مهریه مسئولیتی نداشته و ضامن مسئول پرداخت مهریه است .

اما با توجه مقصود طرفین یا اوضاع احوال یا عرف محل می تواند ضمان به این نحو مقرر کرد که زن برای مطالبه مهریه می بایست ابتدا به شوهر رجوع کند . در اینصورت التزام به تادیه معلق شده است و ایراد قانونی ندارد .

مهریه در طلاق از طرف مرد

در صورتی که طلاق به درخواست مرد باشد ، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است . اما در صورت رضایت زوجه به ثبت طلاق یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط آن نیز طلاق ثبت می شود .

مهریه در طلاق به درخواست زن

در طلاق به درخواست زن که از نوع طلاق خلع ( بائن ) است ، چون زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد ، طلاق می گیرد و در اکثر موارد مالی که می دهد مقداری از مهریه است ، این مالی که به شوهر بذل می کند ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد .

طلاق توافقی

در طلاق توافقی بر مبنای توافق طرفین طلاق صورت می گیرد و زن مقداری از مهر را با توافق دو طرفه جهت طلاق به شوهر بذل می نماید . اما زن می تواند تا زمانی که عده تمام نشده است به مابذل رجوع کند و در این صورت شوهر نیز می تواند به زن رجوع کند و طلاق منتفی می شود .

به موجی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تبصره فوق در مورد ازدواجهای قبل از تاریخ 1376 نیز اعمال می شود .

مراجع قانونی جهت مطالبه مهریه

به موجب قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه و بخشنامه ریاست قوه قضائیه خانمها برای مطالبه مهریه مندرج در سند رسمی نکاح می بایست ابتدائا به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند . ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقف اموال مدیون اقدام کنند . چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت 2 ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت 6 ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید ، متعهدله ( زوجه ) سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند در اجرای اسناد رسمی به محاکم دادگستری مراجعه نماید .

تبصره 2 : چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی ، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره 3 : چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(2) معاف خواهد بود .

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت ( اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ، زن یا وکیل قانونی وی می بایست به دفترخانه ای که عقد ازدواج در آن ثبت شده مراجعه کنند و درخواست اجرای تمام یا قسمتی از مهریه مندرج در سند نکاح را بدهند . سر دفتر ازدواج پس از احراز هویت به درخواست زن یا وکیل او برگه اجرائیه ای را که در فرم های چاپی مخصوص تکمیل می گردد صادر می کند . پس از صادر شدن اجرائیه توسط سردفتر ازدواج ، وی موظف است اجرائیه را به مرد بوسیله پست پیشتاز ارسال نماید .

پس از این مرحله سردفتر ازدواج برگه اجرائیه را به زن تحویل می دهد و زن جهت تشکیل پرونده به اداره ثبت مراجعه می کند . بعد از تشکیل پرونده و ابلاغ به مرد ، اداره اجرای مفاد اسناد رسمی به او مهلت می دهد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مهریه زن اقدام نماید که در غیر اینصورت نسبت به توقیف اموال متعلق به مرد اقدام می شود .

در صورتی که زوج در پایان این مهلت نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکند با معرفی اموال زوج توسط زوجه به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی ، اداره اجرای مفاد اسناد رسمی با رعایت مستثنیات دین نسبت به توقیف اموال اقدام می کند .

ممنوع الخروجی به علت مهریه

زن می تواند تا کلیه مهر ( حتی چنانچه مهریه بیشتر از 110 سکه باشد ) از سوی مرد به او پرداخت نشده ، مرد را از طریق اجرای اسناد رسمی ممنوع الخروج کند . چنانچه مرد با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه اعسار خود را ثابت نماید و مهریه به اقساط از طریق دادگاه مورد حکم قرار بگیرد به موجب رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ممنوع الخروجی زوج منتفی می شود .

مطالبه مهریه از طریق دادگاه و شورای حل اختلاف

در صورتی که زوجه از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موفق به اخذ مهریه خویش نشود به استناد گواهی صادره از سوی آن اداره مبنی بر عدم شناسایی و توقیف اموال زوج در مدت زمان 2 ماه و 6 ماه ذکر شده در قانون ، زن می تواند با این گواهی دادخواست مطالبه مهریه تقدیم دادگاه خانواده نماید .

در این مورد چنانچه میزان مهریه 20 میلیون یا کمتر از 20 میلیون ارزش داشته باشد در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و چنانچه بیشتر از 20 میلیون باشد در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد .

نمونه رای در خصوص مهریه

1- در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای رضا … به طرفیت همسرش خانم مهتاب … نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه 6 که بر قبول اعسار و تقسیط مهریه اشعار دارد با توجه به مجموع اوراق پرونده به نظر می رسد تکلیف بر پرداخت 40 سکه طلای بهار آزادی با وجود اینکه تجدیدنظرخواه مدت مدیدی در زندان مانده برای وی موجب مشقت و تکلیف مالایطاق است خصوصا اینکه نامبرده مکلف به پرداخت نفقه معوقه به صورت نقدی گردیده .لذا با حذف 40 سکه بهار ازادی به عنوان پیش قسط ، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود .

2 – در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم فاطمه به طرفیت شوهرش آقای فرهاد نسبت به دادنامه های صادره که به رد درخواست طلاق زوجه و الزام به تمکین وی اشعار دارد نظر به اینکه به شرح صورتجلسه مورخ … پس از مذاکرات اصلاحی طرفین توافق نمودند که زوج علاوه بر آنچه زوجه بابت مهریه تا کنون وصول کرده مبلغ 100 میلیون تومان نقد و مبلغ 200 میلیون تومان ط یک فقره چک شش ماهه به زوجه بدهد و زوجه الباقی مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت را در قبال طلاق به زوجه بذل نماید و زوج ضمن قبول مابذل موافقت خود را در قبال طلاق به زوج بذل نماید و زوج ضمن قبول مابذل موافقت خود را با طلاق اعلام نموده

لذا به استناد مواد … گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و به زوجین اجازه داده می شود که به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و با پرداخت 100 میلیون تومان نقد و 200 میلیون تومان چک شش ماهه از سوی زوج به زوجه طلاق خلعی نوبت اول خود را به ثبت برسانند . چون طرفین حق فرجام خواهی را از خود ساقط نموده اند رای صادره قطعی است . طرفین فرزند مشترک ندارند و زوجه حسب اقرار حامله نمی باشد و در مورد الزام به تمکین زوجه با توجه به توافق به طلاق و منتفی شدن قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود .

وکیل پایه یک دادگستری حامد پروندی ( عضو کانون وکلای مرکز – تهران )

این پست دارای 18 نظر است

 1. فاطمه

  سلام آقای وکیل مهریه اگر پول باشه مثلا سال ۴۰مهریه زن ۳۰هزارتومان باشه الان شوهر باید همون ۳۰هزار تمان را پس بده؟

  1. حامد پروندی

   مهریه وجه نقد به نرخ روز محاسبه می شود و زوج باید مهریه به نرخ روز را بپردازد .

 2. فریبا

  سلام جناب وکیل پروندی
  اگر مهریه سکه طلا باشه اما شوهر مالی نداشته باشه آیا سهم الارث شوهر را میشه بابت مهریه توقیف کرد؟

 3. الی

  سلام مهریه بیشتر از 110 زن میتونه بگیره
  آخه میگن نمیشه گرفت

  1. حامد پروندی

   مهریه بیشتر از 110 سکه را می شود گرفت و منع قانونی ندارد اما چنانچه زوج اموالی بابت مهریه مازاد از 110 سکه نداشته باشد ، امکان جلب و زندانی کردن او توسط دادگاه خانواده وجود ندارد .

 4. رضا

  سلام
  زن میتونه در حالی که تمکین نداره و خونه را ترک کرده .مهریه بخواد؟

  1. حامد پروندی

   مهریه منوط به تمکین و غیره نیست و زوجه در هر صورت ودر هر زمان می تواند مهریه را از زوج مطالبه کند .

 5. الهه

  سلام مهريه بيشتر از١١٠سكه را ميشه گرفت .بعضي ها ميگن نميشه؟

  1. حامد پروندی

   مهریه تا 110سکه یا معادل آن را مرد می بایست بپردازد و در صورتی که نداشت دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد.تا مهریه را به صورت قسطی بپردازد و اگر هر یک از اقساط تعیین شده توسط دادگاه را نپردازد ، به درخواست زوجه جلب می شود .
   در صورتی که مهریه بیشتر از 110 سکه باشد تا 110 مشمول فرض فوق می شود و بیشتر از آن را در صورتی که نداشته باشد ، مرد را نمی توان به زندان انداخت اما اگر مالی بیشتر از مستثنیات دین یافت شود ، زن می تواند بابت مهریه توقیف کند .مثلا می تواند تا یک چهارم حقوق مرد را بابت مهریه توقیف کند .

 6. ناصر

  آقای وکیل
  مهریه خانمم ۳۰۰سکه است.الان ندارم بدم میرم زندان؟

  1. حامد پروندی

   اگر مال و اموالی نداری ، میتونید دادخواست اعسار بدی و مهریه قسط بندی میشه و زندان نمیری در صورت پرداخت اقساط

 7. سمیرا

  سلام جناب وکیل
  خواهرم مهریه اش 500سکه است میخواد اقدام کنه اما شوهرش بفهمه سریع اموالشو مودقل میکنه. چیکار باید کنه

  1. حامد پروندی

   جهت جلوگیری از انتقال می بایست تمهیداتی در نظر گرفت که در تخصص وکیل هست.

 8. المیرا

  سلام آقای وکیل
  بابت پرونده مهریم که خیلی طولانی شده و نتونستم تا الان کاری انجام بدم و خسته شدم از بس رفتم و اومدم
  پروندمو قبول می کنید؟

  1. سلام جهت این موضوع با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید .

 9. زهرا

  سلام. مطلب بسیار خوبی بود به پاسخ تمامی سوالاتم رسیدم. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید