وکیل بانکی

بانکھا و موسسات مالی، بھ عنوان یکی از پایھ ھای اصلی اقتصاد کشور، در تعامل با افراد و شرکتھا بسیاری از قراردادھای مالی و بانکی را منعقده می کنند. اگرچھ این قراردادھا برمبنای قوانین و مقررات  , دستور العمل های صادره از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد  بوده و حفاظت از منافع ھر دو طرف را در بر دارد، اما ممکن است اختلافاتی نیز بین بانک با اشخاص حقیقی و حقوقی حادث شود .

در چنین شرایطی، وکیل متخصص دعاوی بانکی می تواند نقش بسیار مھمی در حل و فصل این اختلافات با مذاکره و در غیر اینصورت با مراجعه به مراجع صالح اعم از دادگاه و اداره اجرای اسناد رسمی  ایفا کند. وظیفه وکیل متخصص امور بانکی  بررسی دقیق قراردادھای بانکی منعقده بین موکل او با بانک و تطبیق آن با قوانین و دستور العملها می باشد  و در صورتی کھ بانک یا موسسھ مالی، بھ نحوی از این قراردادھا تخلف یا برخلاف مقررات عمل کرده باشد، وکیل متخصص دعاوی بانکی می تواند با مراجعه به دادگاه و اجرای اسناد رسمی حقوق تضییع شده شما را استیفا کند .

باید توجه داشت دعاوی بانکی از جمله دعاوی مالی قابل توجه می باشد که عدم طرح صحیح دعوا یا عدم توجه به مقررات موضوعه و دستور العملها و مواعد قانونی مذکور در قوانین خسارات غیر قابل جبرانی به شما وارد می کند و از سویی از جمله دعاوی پر هزینه می باشد بنابراین در طرح دعاوی بانکی یا دفاع در این دعاوی استفاده از تجربیات وکیل متخصص امور بانکی که به آخرین مقررات و دستور العمل ها آشناست بسیار ضروری می باشد .

به طور کلی، ھمانطور که اشاره شد، دعاوی بانکی مسائلی پیچیده و مختلفی دارند که به دانش تخصصی وکیل متخصص دعاویبانکی نیاز دارد. لذا استفاده از خدمات وکیل متخصص دعاوی بانکی به شما کمک می کند تا به بھترین شکل ممکن از حقوق خوددربرابر بانکھا و موسسات مالی دفاع کنید .

در حوزه مقررات و دستور العمل های بانکی نهادهای ذیصلاح متعددی به قانونگذاری و تدوین مقررات و آیین نامه ها می پردازند که آگاهی از این مقررات جهت تسلط به امور بانکی بسیار حائز اهمیت است .

از جمله قوانین و نهادهای خاص ذیصلاح در امور بانکی می توان به : قانون بانکی و پولی کشور – قانون عملیات بانکی بدون ربا – آیین نامه اجرای اسناد رسمی – قانون منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی – لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها – قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی – مصوبات شورای پول و اعتبار – مصوبات هیات وزیران – بخشنامه ها – مصوبات شورای فقهی و.. اشاره کرد.

انواع قراردادهای بانکی

انواع قراردادهای بانکی :

– قرارداد سپرده مدت دار

– قراردادمشارکت مدنی

-قراردادقرض الحسنه

– قراردادفروش اقساطی

– قاجاره به شرط تملیک

– سلف

– مضاربه

– خرید دین

– جعاله

با عنایت به اینکه در حوزه بانکی علاوه بر مقررات مورد تصویب مجلس ، مراجع و نهادهای دیگری نیز با تصویب آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل ها بانکی و پولی در این حوزه اقدام می نمایند و اطلاع از آخرین مقررات بانکی بسیار حائز اهمیت می باشد وکلای بانکی این مجموعه دارای تجربیات چند ساله در انواع دعاوی بانکی و از مشاوران بخش حقوقی بانک ها می باشند که در نتیجه در دفاع از حقوق شما بهترین نتیجه را به ارمغان می آورند .

دیدگاهتان را بنویسید