وکیل مواد مخدر+ مجازات شیشه+ تریاک

همه آنچه که نیاز است درخصوص مواد مخدر و مجازات آن بدانید به طور کامل توسط وکیل مواد مخدر تهران نوشته شده است . وکیل مواد مخدر با عنایت به تجربه و تسلطی که از راه مطالعه تخصصی و تجربه و تسلط به رویه قضایی و آرای دادگاهها دارد می تواند در تمامی مراحل رسیدگی تا صدور حکم از حقوق موکل به بهترین نحو دفاع نماید که نتیجه آن اثبات بی گناهی موکل یا کاهش مجازات او می باشد . جرائم مربوط به مواد مخدر تشکیل دهنده تعداد بسیار زیادی از محکومان به زندان و اعدام در کشور است . بنابراین بررسی انواع جرائم و مجازاتهای مقرر شده در قانون مبارزه با مواد مخدر توسط وکیل پایه یک دادگستری و اطلاع و آگاهی یافتن افراد جامعه از این جرایم می تواند در پیشگیری افراد از ارتکاب این جرائم تاثیر شایانی داشته باشد . چرا که آگاهی افراد از مجازاتهای سنگین مرتبط با مواد مخدر ممکن است در کاهش جرائم مواد مخدر تاثیر داشته باشد .

وکیل مواد مخدر در دادگاه انقلاب

به گفته وکیل پایه یک مواد مخدر به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است . دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی که مجازات سلب حیات ( اعدام ) ، حبس ابد ، جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمایت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر با حضور رئیس و 2 مستشار رسیدگی می کند که با 2 عضو جلسه رسمیت می یابد . اما در سایر جرائم دادگاه انقلاب با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود .

مجازات مواد مخدر سنتی از قبیل تریاک ، شیره ، گل ، ماری جوانا و ..

در ادامه وکیل مواد مخدر حامد پروندی بیان کردند : هر کس مواد مخدر از قبیل بنگ ، تریاک ، شیره ، حشیش ، گل ، ماریجوانا و .. به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید ، ساخت ، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

 • تا 50 گرم ، تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق
 • بیش از 50 گرم تا 500 گرم ، از شصت میلیون ریال تا صدو پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا 3 سال حبس .
 • بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم ، از صد و پنجاه میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال و 50 تا 70 ضربه شلاق و 3 تا 15 سال حبس .
 • بیش از 5 کیلوگرم تا 50 کیلو به حبس ( زندان ) درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند. .
 • در صورتی که مواد مخدر بیش از 5 کیلو گرم تا 50 کیلو باشد چنانچه یکی از 3 شرط زیر موجود باشد مرتکب به اعدام و جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روان گردان محکوم می شود .

الف ) هنگامی که مباشر جرم یا یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده ( سلاح گرم یا سرد ) یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد .

ب ) در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد .

پ ) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

 • در صورتی که مواد مخدر ( تریاک ، شیره ، گراس و..) بیش از 50 کیلو باشد مرتکب در هر صورت اعدام می شود .
 • شایان ذکر است در صورت تکرار جرائم فوق علاوه بر افزایش مجازات در مواردی مجازات اعدام یا حبس طولانی مدت لحاظ شده است .

وکیل مواد مخدر حامد پروندی در ادامه بیان داشت که هر کس مواد مخدر از قبیل بنگ ، تریاک ، شیره ، حشیش ، گل ، ماریجوانا و …بخرد یا نگهداری یا مخفی یا حمل کند به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

 • تا 50 گرم تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق
 • بیش از 50 گرم تا 500 گرم ، از سی تا نود میلیون ریال جریمه نقدی و 10 تا 74 ضربه شلاق
 • بیش از 500 گرم تا 5 کیلو از هشتاد تا سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه و 2 تا 5 سال زندان
 • بیش از 5 کیلو تا 20 کیلو از صد تا سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تکرار این جرم قانونگذار افزایش مجازات و با شرایطی اعدام یا حبس 30 سال را در نظر گرفته است .
 • همینطور قانونگذار برای بیست کیلو تا صد کیلو مجازاتهای شدیدتری در نظر گرفته که در صورت داشتن وجود شرایطی از جمله تکرار جرم این بند و وجود شرایط دیگری مجازات اعدام و ضبط اموال و جریمه نقدی یا زندان 20 سال یا 30 سال و جریمه نقدی و ضبط اموال در نظر گرفته شده است .

شایان ذکر است در صورت تکرار جرائم فوق علاوه بر افزایش مجازات در مواردی مجازات اعدام یا حبس طولانی مدت لحاظ شده است . بنابراین باید توجه داشت که در خصوص مواد مخدر سنتی از حیث مجازات قانونگذار به فراخور فعل ارتکابی توسط مجرم مجازات متفاونی نیز لحاظ کرده است اما در مواد مخدر صنعتی نوع فعل ارتکابی تاثیری تفاوتی ندارد .

مجازات موادر مخدر صنعتی و روان گردان های صنعتی غیر دارویی از قبیل شیشه و کراک و .. به بیان وکیل مواد مخدر

به گفته وکیل مواد مخدر حامد پروندی ، هر کس هرویین ، مرفین ، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و شیشه و آمفتامین ، مت آمفتامین ( شیشه ) و..به کشور وارد کند و یا مبادرت به ساخت ، تولید ، توزیع ، صدور ، ارسال ، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری یا مخفی یا حمل کند به شرح ذیل مجازات خواهد شد :

 • تا پنج سانتی گرم از پانزده تا سی و پنج میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 50 ضربه شلاق
 • بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از سی میلیون تا نود میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق
 • بیش از 1 گرم تا 4 گرم از صد میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال زندان
 • بیش از 4 گرم تا 15 گرم از دویست میلیون تا پانصد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 8 سال زندان
 • بیش از 15 گرم تا 30 گرم از سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 74 ضربه شلاق و 10 تا 15 سال حبس

لازم به ذکر است در صورت تکرار جرائم فوق ، مجازات مرتکب شدیدتر می شود .

چنانچه مرتکب نسبت به مواد مخدر صنعتی یا روان گردان مرتکب یکی از 8 فعل زیر شود و مواد بیش از 30 گرم تا 2 کیلو باشد ( وارد کند و یا مبادرت به ساخت ، تولید ، توزیع ، صدور ، ارسال ، فروش یا در معرض فروش قرار دهد) و یا در صورتی که مرتکب یکی از 4 فعل (خرید یا حمل یا نگهداری یا مخفی کردن شود ) و مواد بیش از 30 گرم تا 3 کیلو باشد چنانچه مرتکب دارای یکی از شرایط زیر باشد اعدام و درصورتی که مشمول هیچ یک از شرایط زیر نباشد به حبس 30 سال و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روان گردان صنعتی غیر دارویی و جریمه محکوم می شود .

 • در مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند .
 • در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کند .
 • مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد .

مرتکبان 8 فعل فوق چنانچه مواد بیشتر از 2 کیلو باشد و مرتکب 4 فعل دیگر چنانچه مواد بیشتر از 3 کیلو باشد در هر صورت اعدام می شود .

مجازات کشت خشخاش ، کوکا و شاهدانه به گفته وکیل مواد مخدر

وکیل مواد مخدر در ادامه اظهار کرد ، به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند یا برای تولید موادر مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر از بین بردن کشت به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد :

 • بار اول 10 تا 100 میلیون ریال جریمه نقدی
 • بار دوم 50 تا 500 میلیون جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق
 • بار سوم 100 میلیون تا 1 میلیارد ریال جریمه نقدی و 1 تا 70 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال زندان
 • بار چهارم ، اعدام

مجازات حمل و مخفی و نگهداری بذر خشخاش و کوکا و شاهدانه

وکیل متخصص مواد مخدر بیان کرد ، هر شخصی بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ، مخفی و یا حمل کند به 15 تا 100 میلیون ریال جریمه نقدی و 1 تا 70 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی از آنها باید احراز شود .

ابطال پاسپورت و ممنوع الخروج کردن قاچاقچیان مواد مخدر

وکیل مواد مخدر حامد پروندی گفتند که از دیگر مجازاتهایی که متهمان و قاچاقچیان مواد مخدر به آن محکوم می شوند ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج کردن این دسته از مجرمان است . وکیل متخصص مواد مخدر بیان داشت به موجب قانون هر یک از ایرانیان با هر قصد و نیتی اقدام به نگهداری ، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند ، از زمان قطعی شدن حکم به مدت 1 تا 5 سال گذرنانه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند . در صورت تکرار همین جرم به مدت 5 تا 15 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند . همچنین صدور هر گونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم مواد مخدر محکوم شده اند نیز مشمول همین مجازات می شوند .

مجازات وارد کردن مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی به زندان و بازداشتگاه به گفته وکیل مواد مخدر

هر کس مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید به اشد مجازات محکوم می شود و در صورتی که مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می شود .

استفاده از واحد مسکونی ، صنعتی ، تجاری یا خدماتی جهت جرائم مواد مخدر

وکیل مواد مخدر اظهار داشت ، هرگاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می شود .

مجازات پشتیبان مالی یا سرمایه گذار یا سرکرده و ریئس باند یا شبکه مواد مخدر از زبان وکیل مواد مخدر تهران

هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می شود . در ادامه وکیل مواد مخدر گفت ، مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود .

ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر یا بدست آمده در درگیری مسلحانه

وکیل مواد مخدر گفتند ، وسایل نقلیه ای که حامل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی شناخته می شوند به نفع دولت ضبط می شوند . چنانچه این عمل بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود . همچنین وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به دست می آید ، دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند .

ضبط کلیه اموال ناشی از مواد مخدر

کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط می شود .

مجازات ساخت و تعبیه جاساز مواد مخدر

کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی در وسایل نقلیه می نمایند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از 3 تا 6 ماه حبس و جریمه نقدی محکوم می شوند .

قراردادن مواد مخدر به قصد متهم کردن دیگری

وکیل مواد مخدر بیان داشت یکی دیگر از جرائم مواد مخدر آن است که هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر همان جرم محکوم خواهد شد .

آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی را وارد کند ، بسازد ، خرید یا فروش کند ،علاوه بر ضبط آنها به پانزده میلیون تا هفتاد میلیون ریال محکوم می شود و 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شود .

عدم شمول مرور زمان در جرائم موادر مخدر از زبان وکیل مواد مخدر

به موجب قانون مجازات اسلامی جرائم مواد مخدر و جرائم اقتصادی مانند کلاهبرداری —– قاچاق کالا و ارز و جرائم علیه امنیت داخلی و حارجی کشور مشمول مرور زمان نمی شود .

تعلیق مجازات ، آزادی مشروط و عفو رهبری در جرائم موادر مخدر به بیان وکیل مواد مخدر

در جرائم مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر کند ، مرتکب مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط به استثنای عفو رهبری نمی شود .اما در صورتی که دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر کند ، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند . هرچند این متهمان ممکن است مشمول عفو رهبری شوند .

شما می توانید سوالات خود را در انتهای این نوشته در قسمت دیدگاهها بپرسید تا وکیل مواد مخدر به آنها پاسخ دهد . همچنین می توانید جهت اخذ وقت ملاقات حضوری با وکیل مواد مخدر با شماره همراه درج در سایت تماس بگیرید .

وکیل با تجربه مواد مخدر

اکثریت وکلای دادگستری توانایی دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری را دارند اما برخی از وکلا در امور خاصی متخصص و حرفه ای تر عمل می کنند مانند وکیل مواد مخدر . بنابراین وکیل مواد مخدر قطعا به صورت تخصصی در پرونده های مواد مخدر از موکل خویش که متهم می باشد دفاع کرده و احتمال موفقیت او نسبت به سایر وکلا بیشتر است چرا که قطعا از قوانین مربوط به مواد مخدر بیشتر آگاهی دارد . با وکیل مواد مخدر همراه باشید تا شما را با مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر آشنا کند . البته ذکر این موضوع بسیار مهم است که در تعیین میزان مجازات مفاهیم حقوقی بسیاری مهمی از جمله تجمیع مواد ، مفاهیم عرضه ، فروش ، ارسال و تعدد و تکرار جرم ، جهات مخففه ، معاونت و مشارکت و .. تاثیر گذار است و چون این قواعد و اصول از مباحث تخصصی حقوقی می باشد از توضیح و تشریح انان جز در موارد خاص خودداری میکنیم . مواردی که ممکن است به آسانی در مظان اتهام جرائم مواد مخدر قرار بگیرید :مثلا اشخاصی که به عنوان دید زن در جاده جلوتر از ماشین حامل مواد مخدر حرکت می کنند و مسیر را بررسی و به خودرو حامل مواد مخدر اطلاع می دهند تحت معاونت در جرم مجازات می شوند . یا مثلا شخصی که در عملیات فیزیکی و خرید و فروش مواد مخدر دخالت ندارد و به عنوان سرمایه گذار یا مدیر یا سرکرده عمل می کند مجازات شدیدتری برای او در نظر گرفته شده است .

وکیل مواد مخدر تهران

وکیل مواد مخدر به دلیل تسلط به قانون و رویه دادگاهها و نظریات مشورتی و اصول و قواعد جزایی می تواند به متهمین این جرائم جهت دفاع از حقوق آنها و جلوگیری از تضییع حقوقشان از شروع انتساب اتهام و بازداشت تا مرحله رسیدگی تا صدور حکم کمک شایانی کرده و چه بسا با این دفاعیات ، مجازات ارتکابی کاهش یابد یا به صدور رای بر بیگناهی و برائت متهم منتج شود .بنابراین حضور وکیل پایه مواد مخدر می تواند تاثیر بسزایی در جهت دفاع از اتهام انتسابی به متهم داشته و می بایست این نکته مهم را در نظر داشت که حضور وکیل مواد مخدر جهت دفاع از متهم از ابتدای بازداشت یا انتساب عمل مجرمانه و شروع روند رسیدگی اهمیت بسزایی داشته و هر چقدر از روند رسیدگی بگذرد و به وکیل دادگستری دیرتر مراجعه شود امکان دفاع موثر ، کمتر می شود .

این پست دارای 59 نظر است

 1. سپیده

  سلام. ایا کسی که شیشه مصرف کرده ، حق و حقوق و اموالش توسط خانواده اش گرفته میشود و هیچ جا حق را برایش اجرانمیکند؟ البته مصرف کننده موقت ونه همیشه ،واعتباراجتماعی دارد وجز خانواده کسی این موضوع را نمی‌داند وحالا از اموال مصرف کننده درخانه ،خواهرش سرقت۴میلیاردی کرده و پیش ازاین هم خودروراش را گرفنن. آیا میشود اقدام قانونی کردوقانون به مصرف کننده تعلق میگیرد یا خیر؟ .

  1. سلام صرف اعتیاد شخصی ، مجوز دخالت دیگران در اموال شخص معتاد نیست . شخص معتاد از کلیه حقوق قانونی و شهروندی مانند سایر افراد جامعه برخوردار و چنانچه شخص یا اشخاصی در اموال شخص معتاد بدون اذن او دخالت کنند شخص معتاد می تواند علیه آنان شکایت کند .

 2. Nsm

  سلام جناب وکیل مشارکت در نگهداری ۲۲۳ گرم شیشه در صورتی که یک نفر انها به طور قطعی گفته ماله منه ولی بنا به سابقه این چیزاها برای اون یکی هم مشارکت در نگهداری حکم قاضی چیه ؟؟؟
  لطفا جواب بدین

  1. سلام مجازات مشارکت در نگهداری شیشه به میزان اشاره شده تا 30 سال حبس می باشد اما در مواردی که در مقاله مواد مخدر بیان شده است در صورت تحقق یکی از 4 شرط ، در حکم مفسد فی الارض و به مجازات اعدام محکوم می شود .

 3. رحمان

  سلام و خدا قوت
  کاملترین مطلبی که در اینترنت وجود داره درباره مواد مخدر به وسیله شما نوشته شده . خیلی متشکرم بابت مطالبتون مخوصا نوشته وکیل مواد مخدر که نشان دهنده تخصص و تجربه شما در موضوع مواد مخدر است

 4. جلال

  سلام به نظر من باید یکی مثل خلخالی دوباره روکار میامد تا ریشه مواد مخدر شیشه وحشیش را میخوشکوند لعنت خدا به مواد فروش لعنت خدا به حامی مواد فروش ما خواستار اعدامیم تاکی میخان ملاحظه کاری کنن به نظرم من حقیر ۵گرم شیشه به بالا بدون ۳شرط باید اعدام بشه میدونید این مواد فروش های صنعتی به خاطر منافع خودشون ایران را به لجن وفساد کشوندن حالا لعنت خدا به کسی که طرفداریشونا میکه میلیونها خانواده را از هم پاشوندن، هزاران جوان خودکشی کردن ، میلیونها تصادف فجیح به بار اوردن،جوانهارا به فساد ودزدی وکارتون خوابی کشوندن حال یه عده از خدا بی خبر دارن طرفداریشونا میکن بی وجدان تر از مواد فروش صنعتی پیدا نمیکنید بعد هم که میگیرن بهانه های بنی اسرائیلی میران که از بی کاری دست به این کار زدیم چیزی که فراوانه کار فقط یه تن کاری میخواد لعنت خدا تا قیامت به مواد فروش مواد فروشها از دشمن جانی درجنگ وداعش و منافقین بد ترند چرا براشون دل میسوزونین اگه راست میگید برید برای میلیونها قربانی وخانواده های قربانیان مواد مخدر دل بسوزونین

  1. دوست عزیز ، حق بهره مندی از وکیل دادگستری مستقل یک حق انسانی است و وکیل از عمل فرد متهم دفاع نمی کند بلکه از حقوقی که قانون برای افراد جامعه مقرر کرده دفاع می کند . زمان خلخالی نیز ریشه مواد مخدر خشکونده نشد بلکه با تصویب مجازات سنگین برای مقدار کم مواد مخدر عملا خرده فروشان که می دیدند چه با مواد کمی بازداشت شوند چه مقدار زیادی ، حکم آنان تغییر چندانی ندارد عملا همه خرده فروشان مواد مخدر به حمل و نگهداری و فروش عمده مواد مخدر روی آوردند و این باعث تغییر سیاست کیفری توسط قانونگذار شد و برای هر مقدار مواد مخدر مجازات متفاوتی از خفیف تا شدید تصویب کرد .

 5. مبینا

  سلام جناب وکیل خواهش میکنم بهم جواب بدین خیلی به کمکتون احتیاج دارم اگه کسی یک کیلو گل با خودش داشته باشه مامور بگیرتش مجازاتش چیه امکانش هست با وثیقه و تعهد ازاد بشه؟؟؟تروخدا جواب بدین

  1. سلام با توجه به فعل ارتکابی و نوع مواد مخدر 2 تا5 سال حبس یا 3 تا 15 سال حبس بعلاوه جزای نقدی و شلاق محکوم می شود ، بله با وثیقه تا صدور رای قطعی آزاد اما در صورت محکومیت می بایست زندان برود .

 6. احسان

  سلام آقای وکیل شما به نظرم بهترین وکیل مواد مخدر هستید چرا که هم از مطلبی که در مورد موارد مخدر نوشتید که حاکی از اشراف کامل شما به موضوع مواد مخدر هست و همین موضوع را با مشاوره ای که به من دادید و با کمک شما توانستم از زندان و اتهام مواد مخدر رهایی یابم نشان دادید . یک دنیا تشکر از شما

 7. مینا

  در ادامه سوالم سابقه هم اصلا ندارن
  فقط لطفاً اینم بهم بگید که می‌تونه از پابند الکترونیکی استفاده کنه و حبس رو نره

  1. سلام ، پابند الکترونیک هنگامی نسبت به مجرم اجرا می شود که در دادنامه ذکر شده باشد که با عنایت به توضیح شما ، در دادنامه اشاره ای به پابند الکترونیک نشده است و می بایست حکم زندان اجرا شود . همسر شما می تواند با گذشت مدتی از اجرای حکم زندان ، درخواست پابند الکترونیک کند .

 8. مینا

  در ادامه سوالم خواستم بدونم همسرم مجازاتش در مورد کاشت گراس و نگهداری سه کیلو صد گراس بوده و براتون نوشتم که مجازاتش دو سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی بود و سابقه هم اصلا ندارن
  فقط لطفاً اینم بهم بگید که می‌تونه از دادند الکترونیکی استفاده کنه و حبس رو نره

 9. مینا

  با سلام
  همسرم سه کیلو و صد گراس در منزل داشت و یه مقدار هم در گلدان کاشته بوده که کلا تو پرنده نوشته شده ۲۵ کیلو
  قاضی حکم داده دو سال حبس ، ۴۰ ضربه شلاق برای نگهداری ۱۱ میلیون و برای کاشت ۱۰ میلیون جریمه همسرم هیچ سابقه ای هم نداره تو رو خدا کاری میشه کرد که حداقل حبس تعلیقی بشه

 10. محمد

  با سلام حکم ۳۵۰ گرم قرص ترامادول هنگام خروج از کشور ازم گرفتن چیه ممنون میشم جوابمو بدید؟

  1. سلام در این خصوص مجازات شما با توجه به مجازات مندرج برای قاچاق کالای ممنوع تعیین می شود که جزای نقدی و زندان به تناسب ارزش آن تعیین شده است و برای آگاهی از جزئیات آن به مقاله وکیل قاچاق کالا و ارز بخش مجازات کالای ممنوع مراجعه شود .

 11. هادی خطیب

  با سلام واحترام
  بنده اقدام به کاشت گل یا ماری جوآنا کردم که متاسفانه توسط مامورین مواد مخدر و پاسگاه تمامی بوته به تعداد ۶۰عدد جمع آوری شد و ۲۵گرم خشک شده و یک اسلحه شکاری بدون مجوز هم ضبط گردیدبعد از چند هفته بوته های جمع آوری را خشک کرده و ۵۸کیلو‌گرم به دادگاه ارسال کرده اند لطف بفرمایید چه مجازاتی در انتظار بنده می باشد با تشکر

  1. سلام در مورد 25 گرم ماری جوانای خشک شده به جزای نقدی تا 50 میلیون ریال و تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوید و اما در خصوص بوته های ماری جوانا چون هنوز به صورت کشت شده بوده مطابق ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر می بایست محکوم به جریمه شوید و وزن ماری جوانای خشک شده ملاک تعیین مجازات نیست . ممکن است نظر قاضی رسیدگی کننده متفاوت باشد . مراجعه به وکیل دادگستری متخصص در زمینه مواد مخدر ضروری است .

 12. صادق

  سلام سپاس از مطلب بسیار کامل و عالی که در مورد مواد مخدر و مجازاتهای آن نوشتید که به نظرم کامل ترین و دقیق ترین مطلب درباره مواد مخدر است و نشان از تبحر و اشراف کامل شما به عنوان وکیل مواد مخدر دارد .
  سوالی از محضر جناب وکیل دارم . اگر مامورین هنگام بازداشت کسی و انتقال او به اتومبیل در هنگام پیاده کردن او از ماشین پلیس مقداری مواد کف اتومبیل پیدا کنند و شحص دستگیر شده مواد را گردن نگیرد ، دادگاه چه حکمی میدهد

  1. سلام . لطف دارید . در خصوص این موضوع که مواد مخدر در کف اتومبیل پلیس افتاده بوده و به نظر میرسد جایی این مواد افتاده بوده که متهم در آنجا نشسته بوده ، انتساب مواد مخدر کشف شده به متهم مشکل است چرا که اولا اتومبیل متعلق به پلیس بوده و احتمال اینکه این مواد در گذشته توسط افراد بازداشتی سابق کف اتومبیل انداخته شده باشد و همچنین دلیلی بر تعلق مواد به متهم فعلی وجود ندارد و چنانچه مامورین کاشف صرفا مواد را کف اتومبیل پلیس کشف کرده باشند و دلیلی بر تعلق مواد به متهم فعلی نتوانند ارائه دهند ،دادسرا می بایست نسبت به صدور قرار منع تعقیب در این خصوص اقدام کند .

 13. پویا

  سلام آقاي وكيل ،ممنون از نوشته اي كه درباره مواد مخدر نوشتيد. اگر مواد مخدر تو ماشين شخصي كشف بشه اما ماشين را با قولنامه به كسي قبلا منتقل كرده باشه و اختلاف باشه كه مواد مخدر براي كي هست ،دادگاه انقلاب چه حكمي ميده؟

  1. در این مورد نیاز به بررسی دلایل و مدارک پرونده و کیفرخواست می باشد و به صورت کلی اتومبیل تحت تصرف هر شخصی که بوده ، بیشتر در مظان اتهام هست . اما به صورت قطعی نمیتوان گفت که مواد به او تعلق دارد .

 14. سعيد

  سلام مجازات ارسال شيره و حشيش اعدام داره ؟ چقدر امكان راي بي گناهي است

  1. بله امکان صدور رای اعدام با حصول شرایطی پبش بینی شده است . امکان صدور رای بر بیگناهی با توجه به پرونده و دلایل موجود در پروتده به نظر قاضی بستگی داره

 15. مجيد

  سلام آقا .مچکرم بابت سایتتون. پرونده مواد مخدر شهرستان قبول میکنید ؟

 16. رویا ح

  سلام، حدود یک سالی هست همسرم معتاد شده بهم خرجی نمیده چند وقتی هم میشه فهمیدم که مواد میفروشه فکر کنم خرده فروشی میکنه نمیدونم باید چیکار کنم میشه لطفا راهنمایی کنید من باید چیکار کنم ؟

  1. سلام به نظرم می بایست جهت ترک اعتیاد به مشاوره مراجعه کنید در عدم نتیجه گیری از مشاوره می توانید جهت طلاق و اخذ ملاقات با شماره تماس مندرج در سایت تماس بگیرید . لازم به ذکر است در صورت فروش مواد مخدر از سوی همسر شما می بایست با پلیس تماس گرفته و موضوع فروش مواد مخدر را اطلاع دهید .

 17. سعیده

  سلام و خسته نباشی برای مطلب ارزندتون آقای وکیل
  به نظرم به جز عده ای معدودی از مجرمان مواد مخدر که بیگناه هستند، وکیل ها نباید بقیه آنها دفاع کنند.

 18. فرهاد

  سلام و عرض ادب
  مسافر اگر از خارج از کشور با خودش بذر ماری جوانا بیاره جرمه؟

 19. بهرام

  بسیار متشکرم از مطلب خوب و کاملی که درباره مواد مخدر و جرائم و مجازاتهای آن نوشتید.

 20. ممد

  سلام 40 گرم شیشه مجاراتش زندانه یا اعدام

  1. حامد پروندی

   سلام 30 گرم شیشه به بالا با وجود یکی از 3 شرط مذکور در ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر به اعدام و در غیر اینصورت به حبس 30 سال و جزای نقدی محکوم می شوند .

 21. علی

  سلام معاونت در حمل مواد مخدر و مصرف شیشه چه مجازاتی داره شما پرونده ما را قبول میکنید

  1. حامد پروندی

   سلام مجازات معاونت در حمل مواد مخدر بستگی به میزان مجازات مباشر جرم مواد مخدر دارد . مجازات مصرف مواد مخدر از نوع شیشه شلاق و جزای نقدی است .

 22. R y

  سلام جناب آقای وکیل پروندی
  سوالی از محضر شما داشتم
  اگر شخصی به کسی پول بده تا با آن پول مواد مخدر معامله کنه و سودی از معامله را به سرمایه گذار بده اما سرمایه گذار در خرید و فروش مواد مخدر دخالتی نداشته باشه آیا جرمه این کار؟

  1. حامد پروندی

   بله به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر اشخاصی که در امر مواد مخدر سرمایه گذاری یا پشتیبات مالی داشته باشند به حداکثر مجازات مجرم اصلی محکوم می شوند . در مواردی که عمل فاعل مجازات مواد مخدر اعدام است ، سرمایه گذار یا پشتیبان به مجازات اعدام محکوم می شود .

 23. اكبري

  سلام مجازات مصرف كننده نوع مواد مخدر فرق داره يا فرقي نداره؟

  1. حامد پروندی

   سلام نوع مواد مخدر مصرفی در میزان مجازات موثر است و افراد غیر معتادی که مواد مخدر به اصطلاح سنتی مانند تریاک و شیره و .. مصرف می کنند به 20 تا 74 ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مصرف کننده مواد مخدر به اصطلاح صنعتی مانند شیشه و کوکائین و مرفین و .. به 50 تا 74 ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند .

 24. Fg

  سلام آقاي وكيل
  مجازات مواد مخدر قابل تعليق يا آزادي مشروط هست؟ با تشكر

  1. حامد پروندی

   به موجب قانون در جرائم مواد مخدر که مجازات بیش از 5 سال حبس دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق ماده 38 ، مرتکب نمی تواند از نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلق و.. استفاده کند جز عفو رهبری و اما در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود دادگاه می تواند مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند .

   1. صادق

    سلام جناب وكيل
    يك سوال داشتم آيا مجازات مواد مخدر قابل تعليق مي باشد

 25. محمد

  سلام آقای وکیل مجازات وافور و پایپ و سی گرم شیره چقدره زندان داره

  1. حامد پروندی

   مجازات نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر جزای نقدی است .نگهداری 30 گرم شیره نیز جزای نقدی است و زندان ندارد .

 26. ممد

  وارد کردن ۲۷ گرم شیشه به زندام چقدره؟

 27. حسین

  سلام جناب وکیل .اگر ی نفر ۸گرم شیشه از کسی بگیرن اما برای مصرف شخصی باشه مجازات داره؟

  1. حامد پروندی

   بله مصرف شخصی دلیلی برای برائت ( بی گناهی ) نمی باشد و در این مورد به حبس و جزای نقدی و شلاق محکوم می شود .

 28. فریبا

  سلام آقای وکیل مجازات متهم حمل مواد مخدر( نگهداری ۱۳/۵گرم شیشه و یدونه پایپ چقدره؟

 29. قربان

  سلام جاساز ۲۰کیلو شیره و تریاک تو کامیون چقدره مجازاتش؟کامیون مصادره میشه یا نه؟

  1. حامد پروندی

   مجازات حمل یا نگهداری 20 کیلو شیره و تریاک 5 تا 10 سال حبس و جزای نقدی است و وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود و کسی که جاساز مواد مخدر را ساخته است به مجازات معاونت محکوم می شود .

 30. مهدی

  مجازات 35 گرم شیشه و پایپ چیه

  1. حامد پروندی

   با توجه به سابقه و 3 شرط ذکر شده در نوشته فوق ، مجازات اعدام یا حبس 30 سال و جریمه و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر محکوم می شود .

دیدگاهتان را بنویسید