کمیسیون ماده 100 شهرداری | وکیل کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 شهرداری به استناد قانون شهرداری به تخلفات ساخت و ساز در محدوده و حریم شهر رسیدگی می کند. به موجب این ماده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان (احداث ساختمان ) از شهرداری پروانه اخذ کنند . قانونگذار در تبصره های 11 گانه ماده 100 ، تخلفات ساختمانی بدون احذ پروانه یا مخالف مفاد پروانه و .. را پیش بینی کرده است و رسیدگی به آنها را در صلاحیت کمسیون ماده 100 قرار داده است .همچنین برای اطلاع از دعاوی ملکی به نوشته وکیل ملکی و ثبتی مراجعه شود .

لازم به ذکر است در صورتی که اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به دلیل گسترش شهر در محدوده شهر داخل شده باشند ، کمیسیون ماده صد در خصوص تخلفات قبل از ادغام این اراضی ، صلاحیت رسیدگی ندارد .

ویژگی وکیل کمیسیون ماده 100

وکیل دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری با مطالعه تخصصی و تجربه چندین ساله و آگاهی از قوانین و رویه دادگاهها از حقوق موکل خویش بهتر دفاع م کند و شانس موفقیت بیشتری نسبت به سایر وکلا دارد .

محدوده شهر

محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد .شهرداریها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند .

حریم شهر

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید . نظارت بر هر گونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی به عهده شهرداری می باشد ، هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد .

لازم به ذکر است در حریم شهرها چنانچه عملیات ساخت و ساز به صورت غیر مجاز در زمین های کشاورزی و باغ ها انجام شود ( تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها ) علاوه بر صلاحیت کمیسیون ماده 100 جهت رسیدگی به تخلف ، وزارت جهاد کشاورزی نیز به موجب قانون حق شکایت کیفری و درخواست قلع و قمع بنا را دارند که در این صورت دادگاه کیفری رای به قلع و قمع بنا و جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین و… صادر خواهد کرد .

بنابراین شهرداری در خصوص باغات و اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر صرفا پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زاعی و باغ ها ، مجاز به صدور پروانه ساخت می باشد .

همچنین به موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (( به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر ، میادین و… و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر ، باغ شناخته می شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است .به موجب این قانون در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد .

کمیسیون ماده 100 شهرداری
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه

به موجب قانون شهرداری می تواند جهت جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد به وسیله مامورین خود و در صورت نیاز از کمک نیروی انتظامی استفاده کند.

شهرداری جهت انجام این وظیفه و جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه چون می بایست به املاک اشخاص وارد شوند ، باید از دادستان مجوز کتبی بگیرند . لازم به ذکر است مامورین شهرداری بدون رای صادره قطعی کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب ، حق تخریب بنای غیر مجاز یا مخالف مفاد پروانه را ندارند و صدور رای بر تخریب در صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده 100 است .

صلاحیت کمیسیون ماده 100 و اعضای تشکیل دهنده آن و نحوه رسیدگی و صدور رای

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری یکی از مراجع شبه قضایی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری می باشد . بنابراین هر چند به طور معمول دبیرخانه کمسیون ماده صد در ساختمان متعلق به شهرداری مستقر و تشکیل جلسه می دهد اما همانطور که گفته شد کمیسیون ماده 100 دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری می باشد.

اعضای کمیسیون ماده 100 عبارتند از :

 • نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور
 • یکی از قضات دادگستری
 • یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورای شهر

شروع به رسیدگی و صلاحیت کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100 مرجع صالح رسیدگی و صدور رای در خصوص تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم مصوب شهر می باشد . در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع ( تخریب ) تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 100 جهت رسیدگی مطرح می شود .

پس از اعلام شهرداری و تقاضای رسیدگی به تخلفات ساختمانی ، کمیسیون با ذکر موارد تخلفات صورت گرفته و ابلاغ به ذینفع 10 روز به او مهلت می دهد تا توضیحات خود را کتبا ارسال دارد .پس از انقضای مدت مذکور حتی در صورت نرسیدن پاسخ از سوی مالک یا ذینفع در هرحال کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند جلسه را تشکیل و ظرف مدت 1 ماه تصمیم مقتضی اتخاذ کند . حضور نماینده شهرداری و عدم دعوت از ذینفع در جلسه رسیدگی کمیسیون برخلاف قواعد و اصول دادرسی است و از ایرادات وارده به قانون مذکور می باشد .بنابراین شهرداری به عنوان شاکی و اعلام کننده تخلف است و با اعلام گزارش تخلف از سوی شهرداری و تقاضای رسیدگی از کمیسیون ماده صد ، کمیسیون وارد رسیدگی و نهایتا اقدام به صدور رای می کند .

همچنین در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .

نکته مهم این است که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله همسایگان نمی توانند رسیدگی به تخلفات ساختمانی را از کمیسیون ماده 100 درخواست کنند چرا که به موجب قانون شهرداری تنها مرجع درخواست کننده ( شاکی ) از کمیسیون ماده100 می باشد . هرچند با مراجعه همسایگان و شهروندان به شهرداری و شکایت و درخواست رسیدگی به تخلفات ساختمانی ، معمولا شهرداری در مواجه با این قبیل موضوعات رسیدگی به تخلف ساختمانی را از کمیسیون درخواست می کند .

تشکیل جلسات کمیسیون ماده 100 با حضور هر 3 عضو رسمیت می یابد و آرای اصداری از این کمیسیون با نظر اکثریت دو عضو معتبر است و چنانچه یکی از اعضا نظر متفاوتی از دیگران داشته باشد صورتجلسه را امضا و نظر خویش را ثبت می نماید.

کمیسیون ماده 100 بر مبنای مواد 100 و تبصره های آن به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرداری محل صلاحیت خویش رسیدگی می نماید . آرای صادره از کمیسیون بدوی ظرف 10 روز در کمیسیون ماده صد هم عرض قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و اعضا کمیسیون تجدیدنظر می بایست غیر از افرادی باشند که رای کمیسیون بدوی را صادر کرده اند . رای این کمیسیون قطعی است .

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابلیت اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد . مهلت اعتراض به آرای این کمیسیون برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است

مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود قید نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است . در صورتی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از موضوع ابلاغ را کند ، شعبه رسیدگی کننده دیوان ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید .

.شهرداری و دیگر ارگانهای دولتی حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری و دادگاهها را ندارند . اما چنانچه رای صادره از شعبه بدوی دیوان به ضرر شهرداری باشد ، شهرداری حق اعتراض به رای بدوی شعبه دیوان و درخواست تجدیدنظر نسبت به ان را دارد .

اشخاصی که از نظر قانونی حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 را در دیوان عدالت اداری دارند

 • شخص یا اشخاصی که رای کمیسیون ماده صد علیه او صادر شده است و نام او در رای ذکرشده باشد .
 • مالک رسمی ملک. منظور شخصی است که دارای سند رسمی است و ملک به نام او در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .
 • شخصی که دارای سند عادی مالکیت است و سند او به وسیله دادگاه تایید شده است .
 • مستاجر صاحب حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی )
 • همسایه مجاور متضرر ملک موضوع رای کمسیون ماده صد ، به عنوان ذینفع و متضرر از رای کمیسیون می تواند به این رای در دیوان اعتراض کند.

سایر اشخاصی که جز موارد ذکر شده در فوق نباشند هرچند دادخواست آنها در دیوان عدالت اداری ثبت می شود اما با عنایت به آرای وحدت رویه ، چون به عنوان ذینفع شناخته نمی شوند دعوای انها رد می شود .

مصادیق تخلف ساختمانی

نکته ای که لازم به ذکر است آن است که در تخلفات ساختمانی اصل بر تخریب است و جریمه استثنایی بر اصل است . در صورت رعایت اصول شهرسازی و بهداشتی و فنی و عدم نیاز به تغییر و اصلاح و رفع خلاف ، کمیسیون مجاز به صدور رای بر جریمه است . موضوعی که اهمیت حضور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری را دو چندان می کند .

در اینجا به توضیح مهمترین مصادیق تخلفات ساختمانی می پردازیم .

 • احداث بنای بدون پروانه
 • احداث بنای برخلاف مفاد پروانه ساختمان
 • بنای غیر مستحکم
 • تجاوز از ارتفاع مصوب
 • عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
 • عدم احداث پارکینگ یا کسری پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
 • تغییر کاربری ساختمان
 • تجاوز به معابر شهر

در مواردی که به لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می شود .کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد.

پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از 2ماه متجاوز کند تعیین می نماید .شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع ( تخریب ) بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

احداث بنای بدون پروانه

در مورد احداث بنای بدون پروانه در صورت رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی ، کمیسیون می تواند رای به اخذ جریمه به ازائ هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع صادر نماید .

احداث بنای بر خلاف مفاد پروانه

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم عدم ضرورت قلع ( تخریب ) اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( خیابان اصلی یا فرعی – کوچه بن باز یا بن بست و نوع استفاده و مصالح به کار رفته ) رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد صادر نماید .

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت تخریب ( رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی ) با توجه به موقعیت مکانی ملک ( خیابان اصلی یا فرعی – کوچه بن باز یا بن بست و نوع استفاده و مصالح ساختمانی ) جریمه ای که نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) صادر نماید .

در هر دو مورد فوق در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را کند . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .

بنای غیر مستحکم

ممکن است بنای احداثی به علت عدم رعایت مقررات و آیین نامه ها یا مصالح بی کیفیت یا هر دلیل دیگری از مقاوت لازم برخوردار نباشد و امکان اصلاح و تغییر جهت مقاوم سازی بنا وجود نداشته باشد در این صورت کمیسیون ماده 100 رای بر تخریب بنا صادر می کند .

تجاوز از ارتفاع مصوب

در صورتی که با عدم رعایت مقررات و تجاوز از مفاد پروانه ساختمانی ، ارتفاع بنا از حد مصوب قانونی تجاوز کند و از سویی بر خلاف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی باشد و امکان اصلاح و تغییر و رفع خلاف وجود نداشته باشد ، کمیسیون می بایست رای بر تخریب صادر نماید .

عدم رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی

ممکن است در بنای احداثی هریک از اصول فنی یا بهداشتی یا شهرسازی رعایت نشده باشد . در این صورت رای کمیسیون ماده 100 بر اصلاح یا تغییر و رفع خلاف است و در صورت عدم امکان می بایست رای بر تخریب صادر نماید .

عدم احداث پارکینگ یا کسری پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

در خصوص عدم احداث پارکینگ یا کسری پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن ، در صورت عدم امکان اصلاح و تغییر ، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید .مساحت پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .

نکته مهم آنکه در تخلفات مربوط به عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ ، صدور رای بر جریمه و عدم تخریب بنای احداثی در صورتی است که امکان اصلاح و تغییر وجود نداشته باشد.

تغییر کاربری ساختمان

شهرداری موظف است در شهرهائی که نقشه جامع دارد طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قیدکند .در صورتی که خلاف مندرجات ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و تجارت دائر شود شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با دادن مهلت مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت ظرف 1 ماه اتخاذ تصمیم می کند .

تصمیم کمیسیون توسط مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و تجارت استفاده کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی محکوم می شود و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود . در صورتی که توسط مالک در ساختمان مسکونی دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی دائر شود از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود .

نکته مهم اینکه دائر کردن مشاغل فوق توسط مستاجر در ساختمانهای مسکونی شامل حکم فوق نبوده و غیر قانونی می باشد . در صورت وقوع این تخلف از سوی مستاجر ، با اعلام شهرداری به کمیسیون ، موضوع توسط کمیسیون ماده 100 بررسی و در صورت احراز نسبت به تعطیلی محل فوق رای صادر و توسط مامورین شهر داری اجرا می شود .

تجاوز به معابر شهر

اشخاص حقیقی و حقوقی موظف می باشند هنگام احداث ساختمان از حدود پروانه تجاوز نکنند و چنانچه ملک آنها به موجب پروانه صادره از شهرداری می بایست عقب نشینی کند این موضوع را در هنگام ساخت رعایت کنند . بنابراین مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلی را بنمایند . در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید . در صورت تجاوز به معابر شهر ف شهرداری می تواند علاوه بر مراجعه به کمیسیون ماده صد ، در دادسرای عمومی و انقلاب نیز شکایت کند .

شما می توانید سوالات خود را در انتهای این نوشته در قسمت دیدگاهها بپرسید تا وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری به آنها پاسخ دهد . همچنین می توانید جهت اخذ وقت ملاقات حضوری با شماره همراه درج در سایت تماس بگیرید .

این پست دارای 16 نظر است

 1. زهرا

  سلام اگر ارتفاع طبقه همکف 15سانتی مترافزایش پیداکند پارکینگ ها حذف نشود، وقسمتی از پارکینگ به صورت مسکونی در نظر گرفته شود، رای کمیسیون ماده 100چه خواهد بود

  1. سلام در خصوص عدم احداث پارکینگ یا کسری پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن ، در صورت عدم امکان اصلاح و تغییر ، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید .مساحت پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .

   نکته مهم آنکه در تخلفات مربوط به عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ ، صدور رای بر جریمه و عدم تخریب بنای احداثی در صورتی است که امکان اصلاح و تغییر وجود نداشته باشد.

 2. اميد

  سلام ملكي خريده ام به صورت قولنامه اي و شهرداري به علت اينكه انباري در نقشه وجود ندارد از دادن پايان كار امتناع ميكند ، بايد چيكار كنم؟

  1. سلام می بایست اقدام به تخریب انباری نمایید تا شهرداری پایان کار صادر نماید

 3. علی

  جریمه کنسول زدن و اضافه بنا چیه آقای وکیل
  به خدا گرفتار شدم

  1. حامد پروندی

   با توجه به اینکه در کوچه یا خیابان اصلی و میزان عرض معبر و طبقات مورد تخلف و اصول سه گانه و … ، جریمه یا تخریب

 4. صمد

  سلام کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری میخواد به تخلف احداث انباری در پارکینگ رسیدگی کنه.آیا رای به تخریب صادر میکنه یا جریمه؟

  1. حامد پروندی

   کمیسیون ماده 100 شهرداری رای به اعاده وضع به حال سابق یعنی تخریب انباری صادر می کند .

 5. بهروز

  سلام اقای وکیل
  ساخت انباری بدون مجوز شهرداری چیه
  ما انباری ساختیم تو مجتمع الان شهرداری تشکیل پرونده داده الان چی میشه؟

  1. حامد پروندی

   سلام کمیسیون ماده 100 رای بر اعاده به وضعیت سابق یعنی تخریب انباری صادر میکند و رای صادره قابل اعتراض در کمیسیون ماده 100 هم عرض و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است .

 6. حسن

  سلام همسايمون خلاف كرده و پيشروي كرده وخونه ما تاريك شده،الان ميخواد ما رضايت بديم
  اگر رضايت نديم چي ميشه؟

  1. حامد پروندی

   جهت صدور پایان کار می بایست رضایت شما را اخذ کند و الا کمیسیون ماده 100 رای بر تخریب صادر می کند . هر چند معمولا رای تخریب اجرا نمی شود .

 7. ناصر

  سلام آقای وکیل
  شهرداری شکایت کرده بابت عدم استحکام بنا و پرونده رفته کمیسون ماده ۱۰۰
  چه حکمی صادر میشه

  1. حامد پروندی

   اگر عدم استحکام بنا ثابت شود و امکان اصلاح و تقویت بنا وجود نداشته باشد ، حکم تخریب صادر می شود .

 8. علی

  سرام آقای وکیل .پرونده ما رفته کمیسیون ماده۱۰۰ و حکم تخریب داده و به مشکل خوردیم.کمکون میکنید

  1. جهت اخذ وقت مشاوره با شماره همراه درج شده در سایت تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید