وکیل بانکی

بانکھا و موسسات مالی، بھ عنوان یکی از پایھ ھای اصلی اقتصاد کشور، در تعامل با افراد و شرکتھا بسیاری از قراردادھای مالی و بانکی را منعقده می کنند. اگرچھ…

0 دیدگاه

هبه

معنی لغوی هبه با معنای حقوقی هبه یکی است . هبه در لغت به معنای بخشش و انعام و بخشیدن می باشد . به موجب قانون هبه عقدی است که…

0 دیدگاه

مجازات جایگزین حبس

ماده 64 - مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و…

0 دیدگاه

نظام آزادی مشروط

ماده 58 - در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر…

0 دیدگاه

نظام نیمه آزادی

ماده 56 - نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها…

0 دیدگاه

تعلیق اجرای مجازات

ماده 46 - در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک…

0 دیدگاه

تعویق صدور حکم

ماده 40 - جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی…

0 دیدگاه

حبس تعزیری چیست

همین ابتدا بگوییم که حبس تعزیری قابل خریدن نیست . بسیاری از مردم این تصور اشتباه را دارند که حبس تعزیری با پرداخت جریمه و پول منتفی می شود که…

0 دیدگاه