دعاوی مربوط به زمین

پرونده های زمین جزء پیچیده ترین پرونده های دادگاهها محسوب می شوند که حجم بالا و تنوع قوانین و مقررات حاکم بر املاک و اراضی ، رویه های متفاوت و بعضا متعارض محاکم و رسیدگی به این پرونده ها و نیز ناآشنایی مردم و در برخی موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات به قوانین و رویه ها موجب شده که فرایند رسیدگی به دعاوی ملکی طولانی تر شود و در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه درست ختم نگردد.

دعاوی مهم ملکی عبارتند از :

تشخیص موات بودن زمین طبق قانون زمین شهری ، احراز و تشخیص ملی بودن زمین ، دعاوی مربوط به وقف ، اثبات مالکیت ، الزام به تنظیم سند رسمی ،دعوای خلع ید ، دعوای رفع تصرف عدوانی ، دعوای الزام به رفع مزاحمت و ممانعت از حق ،قلع و قمع بنای غیر مجاز ،مطالبه وجه التزام ، دستور فروش ملک مشاع ،مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد،الزام به فک رهن ،ابطال سند رهنی ،ابطال سند رسمی ملک ، تاییدبطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن ،مطالبه بهای حق ریشه و نسق زراعی ، دعاوی پیش فروش ملک ، دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت و……

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این پرونده ها ، با تشکیل تیم تخصصی از بهترین وکلای ملکی در این مجموعه، نگرانی بابت انتخاب وکیل متخصص نداشته باشید.