حضانت

حضانت به معنای تربیت و نگهداری فرزندان می باشد . به موجب قانون حضانت ( نگهداری و تربیت طفل ) هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است . بنابراین حق حضانت قابل اسقاط نیست اما پدر و مادر طفل می توانند در خصوص نگهداری طفل توافق کنند .در صورتی که دادگاه احراز کند که توافق پدر و مادر طفل راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکلیف مقرر امتناع کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود ، می تواند در مورد اموری مانند واگذاری امر حضانت به اشخاص دیگر یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .

هر شخصی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل خودداری کند به تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود .در صورتی که والدین جدا از یکدیگر زندگی کنند حضانت طفل دختر تا 7 سالگی با مادر و از 7 سالگی تا 9 سالگی با پدر می باشد . بعد از سن 9 سال ( سن بلوغ ) خود دختر تصمیم میگیرد که با کدام یک از والدین زندگی کند .

در مورد طفل پسر ، مادر تا 7 سالگی حق حضانت دارد و از 7 سالگی تا 15 سالگی حضانت پسر با پدر است . بعد از 15 سالگی خود فرزند پسر تصمیم می گیرد که با کدام یک از والدین زندگی کند .باید توجه داشت همین که فرزند رشید شود ، حضانت به پایان می رسد و اگر چه با توجه به قانون مدنی همین که فرزند به سن بلوغ رسید رشید محسوب می شود مگر خلاف آن اثبات شود اما با عنایت به عرف جامعه و قانون رشد متعاملین و رویه ، سن رشد 18 سال محسوب می شود و تکلیف والدین در حضانت از فرزندان تا سن 18 سال ادامه دارد .

امتناع از حضانت فرزندان

هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده او است از نگهداری او خودداری کند . در صورت امتناع از یکی از پدر و مادر ، قاضی نگهداری طفل را به هر یک از پدر و مادر که حضانت بر عهده او است الزام می کند و در صورتی که الزام موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین می کند .

تاثیر فوت و جنون و ازدواج بر حضانت

در صورتی که هر یک از والدین مجنون شوند ، حضانت به دیگری واگذار می شود . در صورت فوت یکی از والدین ، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد . همچنین اگر مادر در زمانی که حضانت با او است ازدواج کند ، حضانت فرزندان به پدر واگذار می شود . در این مورد اگر پدر فوت کند ، حضانت فرزندان به مادر داده می شود .

ملاقات با طفل

در صورتی که والدین به هر علتی اعم از طلاق جدا از یکدیگر زندگی کنند ، هر یک از پدر و مادر که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل را دارد . در صورت اختلاف بین والدین دادگاه به موضوع رسیدگی و روز و ساعت و دیگر جزئیات ملاقات را معین می کند .

حضانت بعد از طلاق

در صورت صدور حکم به طلاق ، دادگاه در رای خود چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری را مشخص می کند . همچنین دادگاه با توجه به شرایط ، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می کند .

تغییر محل زندگی طفل مورد حضانت

صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد.

مواردی که حضانت پدر و مادر ساقط می شود

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱) اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار.
۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق .
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

دیدگاهتان را بنویسید